Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów podatkowych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przygotowanie faktur sprzedaży,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli skarbowych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie planu amortyzacji,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • odbiór dokumentów,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych,
 • obsługa rejestru należności i zobowiązań,
 • fakturowanie sprzedaży oraz przygotowywanie dokumentów magazynowych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych

Ryczałt

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

 

 • osób fizycznych (wypełnienie dokumentu CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),
 • spółek osobowych (wypełnienie dokumentów CEIDG-1, sporządzenie umowy spółki, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),
 • spółki prawa handlowego (sporządzenie umowy spółki, umówienie notariusza w celu podpisania umowy, rejestracja  w KRS, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, kompleksowa pomoc prawna),
 • podmiotów zagranicznych (rejestracja przedstawicielstw oraz oddziałów w odpowiednich urzędach,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE)

Kadry i płace

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu rocznych deklaracji podatkowych PIT – 4R,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia po datku (PIT – 40).

Roczne rozliczenia podatkowe

Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego rodzaju roczne deklaracje podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Zostaw wiadomość Skontaktujemy się z Tobą


  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.